menu 寒曦朦API 文档
友情链接
keyboard_arrow_down

API 文档

这是 寒曦朦API 2.0 的文档。本站是一个工具合集,有一些比较有趣且沙雕的功能,并且本站会根据自身需求而更新功能!

随机图片

直接调用:

https://api.hanximeng.com/ranimg/api.php

Json调用:

https://api.hanximeng.com/ranimg/api.php?type=json

蓝奏直链解析

直接调用:

https://api.hanximeng.com/lanzou/api.php?url=

Json调用:

https://api.hanximeng.com/lanzou/api.php?type=json&url=

有密码时:

在末尾加上&pwd=

随机一言

调用代码:

<!-- 句子 -->
<p id="hxm_text">加载中……</p>
<!-- 出处 -->
<p id="hxm_from">加载中……</p>

<script src="https://api.hanximeng.com/hitokoto/api.php?type=js" defer></script>

缩短网址

直接调用:

https://api.hanximeng.com/dwz/api.php?url=链接

Json调用:

https://api.hanximeng.com/dwz/api.php?type=json&url=

Ua信息

直接调用:

https://api.hanximeng.com/ua/api.php

Json调用:

https://api.hanximeng.com/ua/api.php?type=json

二维码

直接调用:

https://api.hanximeng.com/qr/api.php?text=内容

Json调用:

https://api.hanximeng.com/qr/api.php?text=内容&type=json

Bing图片

直接调用:

https://api.hanximeng.com/bing/api.php

Json调用:

https://api.hanximeng.com/bing/api.php?type=json

IP查询

Json调用:

https://api.hanximeng.com/ip/api.php?ip=IP地址

QQ信息查询

Json调用:

https://api.hanximeng.com/qq/api.php?qq=QQ号

返回信息:

{
  "code": 200,
  "msg": "OK!",
  "info": {
    "qq": "1017959770",
    "name": "寒曦朦",
    "email": "1017959770@qq.com",
    "pic_1": "https://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=1017959770&s=640",
    "pic_2": "https://q.qlogo.cn/headimg_dl?bs=qq&dst_uin=1017959770&spec=640"
  }
}

说明

QQ群:305045825

个人博客:hanximeng.com

加载中……

加载中……